Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

JÁGRIK Metal, s.r.o.

Streženická cesta 745, 020 01Púchov

IČO: 36 713 848

Zast. Miroslav Jágrik, Tomáš Jágrik, Jakub Jágrik, konatelia

tel.: +421 903 687 690

e-mail: zbersurovin@jagrik.sk

 

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Spracovateľské činnosti/IS:

 

Personalistika a mzdy

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné právne predpisy.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: účtovnícka spoločnosť, BOZP spoločnosť, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančný úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, súd a orgány činné v trestnom konaní, exekútor, iný oprávnený subjekt.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných právnych predpisov, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

 

 

 

 

Personalistika a mzdy, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od dotknutej osoby

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje o manželovi alebo manželke, deťoch zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj): zamestnanec prevádzkovateľa.

 

Účtovné doklady

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné právne predpisy.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: účtovnícka spoločnosť, orgány kontroly a dozoru.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných právnych predpisov, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

 

GPS monitorovanie vozidiel

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko šoféra, poloha určené je ochrana majetku zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon (Zákonník práce § 81 písm. e))

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): súd a orgány činné v trestnom konaní, právnik.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

 

Kamerový systém

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrana majetku alebo zdravia.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): súd a orgány činné v trestnom konaní., právnik.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, max. 14 dní.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

 

Výkup

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je poskytovanie služieb prevádzkovateľa- výkup kovového odpadu, evidencia FO zákazníkov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 79/2015 o odpadoch, Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): štátne orgány kontroly a dozoru, právnik.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

 

Cookies

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je monitorovanie pohybov, úkonov a rozhodnutí dotknutej osoby na web stránke.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, dotknutá osoba nie je povinná na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba spracovaním jej osobných údajov má tieto práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).